Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.skleplenis.pl

 

Sprzedającym jest spółka LENIS Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu ,przy ul. Kosowskiej 9, wpisanej do rejestru sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000102648; NIP 781-17-03-147; REGON 634275157. Spółka posiada kapitał własny w wysokości 248.000,zł w całości opłacony.

 

§1. Podstawowe pojęcia

 

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną  przez Sprzedawcę.

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zamówienia w sklepie internetowym.

Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.skleplenis.pl za pośrednictwem, którego klient może złożyć zamówienie.

Konsument – klient będący osobą fizyczną, korzystający ze sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedmiot transakcji – towary bądź usługi wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu internetowego,

Towar –rzecz ruchoma, prezentowana w sklepie internetowym, której dotyczy umowa sprzedaży

 Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą, której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.

Zamówienie –oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów lub usług zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

Usługodawca –podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego na zasadach określonych niniejszym regulaminem

System teleinformatyczny –zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych                                  i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie                                        i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 

 §2. Postanowienia ogólne

 

1.Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.skleplenis.pl.

2. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej                                       w momencie złożenia zamówienia.

3. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

4.Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet.

5.Sprzedający prowadzi sprzedaż wysyłkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6.Wszystkie towary oferowane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od zewnętrznych wad fizycznych i prawnych oraz zostały dopuszczone do obrotu na rynku polskim.

7.Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty  handlowej                             w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru lub usługi .Za moment zawarcia umowy uważa się potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez prowadzącego Sklep.

 

§3 Cena i dokumenty zakupu

 

1. Wszystkie ceny towarów i usług znajdujących się w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) podanymi w złotych polskich. Podane ceny towarów i usług  nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Cena podana przy każdym towarze i usłudze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

3. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić, tj. cena towaru lub usługi z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.

4.  Dokumentem zakupu jest wystawiony paragon. Na życzenie Klienta prowadzący Sklep wystawi faktury VAT, po podaniu  przez Klienta niezbędnych danych do wystawienia faktury.

 

§4. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 

1.Zamówienie towarów i usług można składać codziennie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia umieszczonego na stronie internetowej Sklepu : www.skleplenis.pl

2.Warunkiem realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem strony www.skleplenis.pl jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, udostępnionego na stronach Sklepu oraz potwierdzenie zamówienia przez użycie przycisku „złóż zamówienie” umieszczonego w formularzu zamówienia.

3. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mail z informacją o jego przyjęciu.

4.Klient wraz ze złożeniem pierwszego zamówienia zobowiązany jest do wypełnienia danych rejestracyjnych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.

5.Sprzedający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji zamówienia. W przypadku braku możliwości kontaktu i weryfikacji zamówienia Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia.

6.O zmianie lub anulowaniu  zamówienia należy poinformować Sprzedającego drogą mailową na adres : sklep@skleplenis.pl lub telefonicznie nr telefonu 61 851 13 05 lub 516427522.

7.Zamówienie jest anulowane tylko i wyłącznie, po potwierdzeniu tego faktu przez Sprzedającego za pośrednictwem poczty email.

8.W przypadku  braku towaru w magazynie lub niedostępność usługi , Sprzedający  informuje o tym Klienta.Sprzedający określa termin dostawy lub proponuje, o ile to możliwe ,produkt lub usługę                       o porównywalnych właściwościach. Klient w takim przypadku może zrezygnować z zakupu, czekać na dostawę lub zaakceptować proponowany inny towar lub usługę. Klient o swojej decyzji informuje pocztą elektroniczną .Brak decyzji jest równoznaczny z rezygnacją z zakupu.

 

 

 

§ 5 Wysyłka zamówień

 

1. Wysyłka zamówień realizowana jest w każdy dzień roboczy w godzinach pracy Sklepu, tj. 9.00 – 17.00 pod adresem wskazanym w formularzu zamówienia.

2. Czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych. Sprzedający nie dokonuje wysyłki zamówionych towarów w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.

3. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sprzedającym są:

a.       Telefon:  61 851 13 05 lub 516427522

b.      E-mail: sklep@lenis.pl

c.       Adres korespondencyjny:
Lenis Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 6

 61-851 Poznań

 

4. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:

a. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,

b. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sprzedającego za złożone zamówienie.

5. Zamawiane towary dostarczane są za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej.

6. Sposób dostarczenia wysyłki wybiera Klient w formularzu zamówienia. Dostępne są następujące formy wysyłki:

·         Przesyłka kurierska – dla zamówienia o wartości 700zł koszt 19 zł, a powyżej 700zł koszt 0 zł w przypadku płatności przelewem lub przez serwis PayU,

·         Przesyłka kurierska za pobraniem – dla zamówienia o wartości 700 zł koszt 26 zł, a powyżej 700 zł koszt 0 zł, w przypadku płatności przy odbiorze,

·         Przesyłka pocztowa – koszt 11,-zł w przypadku płatności przelewem lub przez serwis PayU,

·         Przesyła pocztowa za pobraniem – dla zamówienia o wartości 700 zł koszt 15 zł, a powyżej 700 zł koszt 0 zł w przypadku płatności przy odbiorze,

·         Przesyłka pocztowa prirytetowa – koszt 8 zł w przypadku płatności przelewem lub przez serwis PayU,

·         Odbiór osobisty pod adresem : Centrum Dermatologii Estetycznej Lenis, 61-853 Poznań, Wierzbowa 6. W przypadku odbioru osobistego Klient jest zobowiązany odebrać zamówienie w ciągu 14 dni od przyjęcia zamówienia .Kwota do zapłaty jest wtedy równa wartości zamówienia. Po upływie tego terminu zamówienie zostaje anulowane.

 

§6. Formy płatności

 

1.    W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

·         za pobraniem – Klient płaci przy odbiorze przesyłki listonoszowi, kurierowi lub                       w urzędzie pocztowym,

·         płatność przelewem na konto bankowe .Jako potwierdzenie złożenia zamówienia Klient otrzymuje email , w którym  wskazany jest rachunek bankowy, na który  należy dokonać przelewu. Przesyłka zostanie zrealizowana po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego. Właścicielem konta jest Lenis Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu, nr konta bankowego 26 1090 1463 0000 0000 4659 6132.

·         Płatność przez serwis PayU- jeśli na zamówieniu zostanie  wybrana ta forma płatności, po potwierdzeniu zamówienia Klient zostanie automatycznie przekierowany na stronę www serwisu PayU, gdzie będzie mógł dokonać płatności online przez Internet.

·         Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu.  W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia.

 

§7. Prawo odstąpienia od umowy

 

1.    Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U,z 2014r.,poz.827) Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów i usług zakupionych u Sprzedającego  bez podania przyczyny, oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.

2.    Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży składając stosowne oświadczenie na piśmie                     w terminie 14 dni. Bieg terminu 14dniowego  liczy się od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez nią osobę trzecią z wyjątkiem przewoźnika). Jeżeli zaś umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami, lub w częściach- od dnia objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (towarów lub usług), partii lub części.  W przypadku odstąpienia od umowy usługi-  termin do odstąpienia od umowy  liczy się od dnia zawarcia umowy.

3.    Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przez Konsumenta przed  upływem terminu.

4.    Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy z wykorzystaniem wzoru formularza  stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu (plik wzoru do pobrania) bądź jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o decyzji                          o odstąpieniu od umowy.

5.    Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie  pisemnej i należy je wysłać na adres: Lenis Sp. z o.o ul. Wierzbowa 6 , 61-853 Poznań  bądź też za pośrednictwem wiadomości e-mail i wtedy oświadczenie winno zostać wysłane na adres email  Sklepu tj. sklep@skleplenis.pl. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną ,Sprzedający ,ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi potwierdzenie  oświadczenia o odstąpieniu w drodze elektronicznej.

6.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7.Konsument zwróci towar Sprzedającemu lub osobie upoważnionej przez sprzedającego niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

8.Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sklepu: Lenis Sp. z o. o, ul. Wierzbowa 6, 61-853 Poznań. Konsument winien Towar zapakować i zabezpieczyć tak aby nie został uszkodzony w trakcie transportu.

9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru Sprzedającemu, chyba  że Sklep zgodził się je ponieść. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Sprzedający, niezwłocznie , nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia towaru, przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania- w zależności od tego , które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11.Do zwracanego Towaru w miarę możliwości prosimy o dołączenie dowodu zakupu paragonu lub faktury.

12.Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

13.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

14.Prawo do odstąpienia od umowy  nie przysługuje Konsumentowi gdy umowa dotyczy :

a/ świadczenia usług, jeżeli usługa została w pełni wykonana za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed wykonaniem usługi, że po wykonaniu usługi utraci prawo odstąpienia od umowy,

b/w  której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany wg specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

c/w której przedmiotem jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względów higienicznych ,jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

d/w której przedmiotem świadczenia jest towar, który po dostarczeniu , ze względu na swój charakter , zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami,

e/ zawartej w drodze aukcji publicznej.

 

§ 8. Reklamacje

 

1.    Za zakupiony towar lub usługę Klientowi  przysługuje reklamacja w oparciu                                           o obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego.

2.    Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający                                  z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

4.Jeżeli otrzymany przez Klienta towar jest wadliwy Klient może :

·         złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy , chyba że  Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru pozostaje do wartości towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy ,jeżeli wada jest nieistotna.

·         Żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy towar na wolny od wad w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, z zastrzeżeniem i na zasadach określonych właściwymi przepisami kodeksu cywilnego.

5.W przypadku wykrycia wady Klient jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić ją Sprzedawcy  na wskazany adres do korespondencji. Reklamację należy zgłosić w formie pisemnej   z określeniem wady oraz propozycją żądania Klienta. Reklamację można również zgłosić  w formie email                           z dopiskiem „reklamacja” na adres sklep@skleplenis.pl.  Do reklamacji należy załączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę).

6.Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia Towaru na adres Sprzedawcy. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego Towaru będą zwrócone Klientowi przelewem na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym, w przypadku gdy reklamacja zostanie uznana za zasadną.

7.Jeżeli reklamacja będzie uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta a jeśli  będzie to niemożliwie Sprzedający zwróci równowartość ceny produktu lub usługi lub zaoferuje do wyboru inne dostępne w Sklepie towary lub usługi .Koszty przesyłki Towaru poniesie Sprzedający.

8.Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj, znaczenie stwierdzonej wady a także bierze pod uwagę niedogodności na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

9.W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, który wprowadza Towar do obrotu                                              w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

10.W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.

11.Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

12.Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się                                      z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

13,Prowadzący Sklep dokłada wszelkich starań aby opisy umieszczonych w Sklepie towarów były zgodne z rzeczywistością .   W każdym przypadku gdy opisy  prezentowane na stronach Sklepu                 w dniu złożenia zamówienia przez Klienta nie pokrywałyby się z rzeczywistością Klient ma uprawnienie do odstąpienia   od umowy     w terminie 14 dni od umowy bez podania przyczyny.

14.Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny,określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni ,uważa się że żądanie to uznał za uzasadnione.

 

§ 9 Polityka prywatności


1.  Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez prowadzącego Sklep, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu  przepisów ustawy   z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych prowadzącego Sklep nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy  o ochronie danych osobowych                       z dnia 29.08.21997r.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych oznaczonych jako niezbędnych,  uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

5.Wszelkie dane osobowe gromadzone na zasadzie dobrowolności są przeznaczone tylko                                       i wyłącznie dla celów przetwarzania w firmie  LENIS Sp. z o.o, ul. Kosowska 9, w  Poznaniu.

6.Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach promocji                           i marketingu działalności prowadzonej przez LENIS, Sp. z o.o , w tym świadczonych usług oraz oferowanych produktów zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.

 

§10. Postanowienia końcowe

 
1.  Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów i usług  znajdujących się na stronie Sklepu.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą Lenis Sp.zo.o ul.Kosowska 9                      w Poznaniu. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.skleplenis.pl.

4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

5. Zakazuje się  osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

8. Prawem właściwym dla umowy sprzedaży towarów i usług jest prawo polskie. Ewentualne spory w sprawach pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, ,nie będącym konsumentem poddane są sądowi powszechnemu właściwemu wg siedziby prowadzącego Sklep.

9.Konsumentowi przysługuje możliwość pozasądowego rozpatrywania reklamacji poprzez złożenie wniosku do rozpoznania sprawy przez  właściwego Rzecznika Praw Konsumenta.

10. Niniejszy  regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014r.

11. Sprzedający zastrzega sobie, iż regulamin może ulec zmianie przy czym zmiany zostaną umieszczone na stronie internetowej przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych a użytkownicy posiadający konto zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedawcę poprzez przesłanie zmian na adres poczty elektronicznej wskazanej w formularzu rejestracyjnym. Klient nie jest związany tymi postanowieniami regulaminu, które uległy zmianie po złożeniu zamówienia .

W przypadku zmiany treści regulaminu Klient ma uprawnienie do wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie treści Regulaminu. W przypadku zmiany treści regulaminu Sprzedający udostępni jednolity tekst regulaminu na stronie internetowej Sklepu.

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumentów z dnia 30.05.2014r. (Dz.U 2014r. ,poz.827)

 

§ 9. Cookies

Szanujemy prywatność naszych użytkowników i chcemy, aby korzystając z naszych witryn czuli się bezpiecznie. Poniżej znajduje się informacja o danych zapisywanych w lokalnych plikach użytkownika ("cookies"):

Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo serwer Google.
Z naszego serwera wysyłamy pliki ciasteczek wyjątkowo. Służą one zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, ustawionego przez użytkowników, np. rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w naszym sklepie internetowym). Korzystamy również z ciasteczek służących dopasowaniu wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny.
Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.

Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn wysyłane są cookies firmy Google, które służą dopasowaniu reklam wyświetlanych w modułach Google do Twoich zainteresowań.
W każdym momencie możesz wyłączyć możliwość zapisywania wszystkich lub niektórych ciasteczek poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.

Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści  i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.JAK WYŁĄCZYĆ CIASTECZKA:

w przeglądarce Opera
w przegladarce Firefox
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Safarii

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.